Polelo ya Rona ya Tumelo

Maikaelelo a rona a go thusa bomme go rata Modimo go le go golo a tswa mo tumelong ya rona ka Modimo le ka fa a re itshenoletseng ka teng mo Baebeleng.
Fa tlase re soboka se re dumelang e le boammaruri:

Motheo wa Nicene

Re dumela mo Modimong a le esi, Rara, Modiri yo mogolo wa legodimo le lefatshe, wa tse di bonwang le tse di sa bonweng.

Re dumela mo Moreneng a le esi, Jesu Keresete, morwa Modimo yo o esi, yo o tsetsweng ke Rara ka bosaengkae, Modimo go tswa Modimong, Lesedi go tswa Leseding, a tsetswe a sa bopiwa, a tshwana le Modimo. Ka ene dilo tsotlhe di ne tsa dirwa.

O tletse rona batho mme a fologela poloko ya rona kwa legodimong:
ka maatla a Moya o o Boitshepho a tsaya popego e ncha ka Marea kgarejwana, a dirwa motho.

Ka ntlha ya rona a bapolwa ka fa tlase ga taolo ya ga Pontius Pilate; a swa mme a bolokwa.

Ka letsatsi la boraro a tsoga mo baswing go tsamaelana le

Ditemana; a tlhatlogela kwa legodimong mme o ntse mo setilong sa moja fa go Rara. O tla tla gape mo kgalalelong go atlhola batshedi le baswi, bogosi jwa gagwe ga bo kitla bo khutla.

Re dumela mo go Mowa o o Boitshepho, Morena, Moneedi wa Botshelo, yo o tswang mo go Rara le Morwa.

Ga mmogo le Rara le Morwa o a obamelwa le galalediwa. O buile kadipounama tsa Baporofeti.

Re dumela mo Kerekeng ya Modimo e e botshepho e le nngwe.

Re lemoga kolobetso e le nngwe ya go itshwarelwa dibe.

Re emetse tsogo ya baswi le botshelo jwa lefatshe le le tlang. Amen.

Tshoboko ya Tumelo ya Rona

Baebele ke Lefoko la Modimo la boammaaruri.

Modimo ke Boraro: Rara, Morwa, and Mowa o o Boitshepho.

Bomodimo jwa ga Jesu, tsholo ya lekgarejwana, setho se se nang selabe, leso le le rekololang kwa mokgorong, tsogo ya moswi,
le tlhatlogo go ya legodimong.

Botlhe ba leofile mme ba tlhaetse kgalalelo ya Modimo.

Poloko e tla ka tshegofatso e le nosi ka tumelo e le yosi mo go Keresete ka esi.

Mowa o o Boitshepho o mo badumeding, o ba kgontsha go tshela botshelo jwa Sekeresete.

Keresete o etla go atlhola batshedi le baswi.

Tsogo ya mmele: botshelo jo bo sa khutleng jwa badumedi ba nnete kwa legodimong
le kotlhao ya bosakhutleng ya botlhe ba ba sa dumeleng kwa diheleng.

Kereke e dirwa ke badumedi ba nnete go tswa chabeng, leleme, le lefatshe lengwe le lengwe.

Badumedi ba laolelwa go bolelela ba bangwe dikgang tse di molemo tsa efangedi.